A+ A A-

Walory geoparku prezentowane są w centrach informacyjnych w Jerishke po stronie niemieckiej i w Łęknicy po stronie polskiej. Przez geopark poprowadzono liczne ścieżki piesze i rowerowe oraz szlaki turystyczne, przedstawiające rozwój Doliny Nysy Łużyckiej, dawne górnictwo i rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz rozwój przemysłu szklarskiego.

W 2012 r. została oddana do użytku doskonale urządzona ścieżka geoturystyczna "Dawna kopalnia Babina". Znajduje się ona w sąsiedztwie Łęknicy, w pobliżu Parku Mużakowskiego. Ścieżka ma długość około 5 km i przebiega przez fragment obszaru należącego do przedwojennej kopalni Babina oraz powojennej kopalni Przyjaźń Narodów – Szyb Babina.

Urozmaicona trasa ścieżki prowadzi przez miejsca, gdzie znajdowały się szyby upadowe kopalni podziemnej, wokół największego zbiornika poeksploatacyjnego „Afryka" – dawnego wyrobiska „łuska C", odgałęzia się w stronę źródła kwaśnych wód żelazistych, przechodzi przez zapadliska kopalni podziemnej, dalej przebiega przez rejon wydobywania iłów ceramicznych oraz przecina bardzo ładnie wykształconą morenę polodowcową. Trasa ma dwa spacerowe odcinki prowadzące do zbiornika powstałego w miejscu wydobycia iłów.

W pobliżu drewnianych podestów widokowych, w miejscach postoju i wypoczynku, rozmieszczono 14 tablic informacyjnych, objaśniających powstanie krajobrazu pogórniczego. Na szczególną uwagę zasługują stanowiska przedstawiające współczesne formy erozji w hałdach skał nadkładu, występujące na krawędzi zbiornika „Afryka" oraz źródło z naskorupieniami minerałów, w powstaniu których mają swój udział bakterie żelazolubne. W sprzyjających warunkach pogodowych, przy odpowiednim oświetleniu promieniami słonecznymi można podziwiać niespotykane barwy wód zbiorników pokopalnianych. Na trasie ścieżki, w bliskiej odległości sąsiadują ze sobą zbiorniki, których barwa wody przybiera kolor rdzawo-pomarańczowy oraz różne odcienie zieleni i błękitu. Woda w jeziorkach jest kwaśna jak ocet – pH waha się od 2,5 do 3. W kilku miejscach widoczne są wychodnie pokładu węgla, zarówno w przekroju poprzecznym, jak i po jego rozciągłości.

Każdy zwiedzający, nawet niezainteresowany geologią i górnictwem, może znaleźć tu coś interesującego. Ścieżka geoturystyczna Dawna kopalnia Babina znajduje się bowiem w niezwykle inspirującym krajobrazie pokopalnianym, dostarczającym wielu niezapomnianych wrażeń estetycznych. Została ona wybudowana ze środków projektu transgranicznego Saksonia-Polska 2007-2013, pozyskanych przez Nadleśnictwo Lipinki w Żarach.

Flora i fauna

W geoparku można obserwować procesy sukcesji roślinnej i zwierzęcej zachodzącej na terenach pierwotnie silnie zdegradowanych przez przemysłową działalność człowieka. W granicach parku krajobrazowego udokumentowano 625 gatunków roślin naczyniowych, z których do ciekawszych należy wrzosiec bagienny, elisma wodna, a przede wszystkim seler węzłobaldachowy, który ma tu swoje jedyne stanowisko w Polsce. Ponadto stwierdzono występowanie wielu cennych gatunków ważek, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Do wyjątkowo rzadkich i chronionych gatunków zwierząt należy traszka górska, bąk, bielik, rzęsorek rzeczek, nocek łydkowłosy oraz wilk.

Do interesujących obiektów przyrodniczych należy rezerwat Nad Młyńską Strugą o powierzchni 132,56 ha. Jest to rezerwat leśny, który chroni fragmenty nadrzecznych lasów łęgowych położonych w rejonie ujścia do Nysy Łużyckiej meandrującej rzeki Skrody. Występują w nim pojedyncze okazy jodły pospolitej. Rezerwat można zwiedzać poruszając się ścieżką przyrodniczą, oznakowaną tablicami informacyjnymi.

Biura geoparku

Geopark Muskauer Faltenbogen
Forster Straße 8, D-03159 Döbern
tel. +49-35 600-38 518
www.muskauer-faltenbogen.de

Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa
OKSiR – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 2, 68-208 Łęknica
tel. +48-68 375 34 75
www.oksir.pl

Więcej informacji na stronach www

http://www.zpkwl.gorzow.pl - strona Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
http://www.muskauer-park.de - niemiecka strona Parku Mużakowskiego UNESCO, z polską wersją językową
http://www.lausitzer-findlingspark-nochten.com - strona Parku Głazów Narzutowych w Nochten
http://www.waldeisenbahn.de/pl - polska i niemiecka strona turystycznej wąskotorowej kolejki leśnej
http://www.museum-sagar.de - muzeum przemysłu i rzemiosła w Sagar
www.leknica.pl
www.trzebiel.pl
www.tuplice.pl/

Polecane publikacje

  • BADURA J., GAWLIKOWSKA E., KASIŃSKI J.R., KOŹMA J., KUPETZ M., PIWOCKI M. & RASCHER J. 2002 — Geopark Łuk Mużakowa — proponowany transgraniczny obszar ochrony georóżnorodności. Przegląd Geologiczny, 51: 54–58.
  • DYJOR & CHLEBOWSKI 1973 – Budowa geologiczna polskiej części Łuku Mużakowa. Acta Universitatis Wratislaviensis Prace Geologiczno-Mineralogiczne, t. 3, nr 192: 3-37.
  • KASIŃSKI J.R., KOŹMA J. & GAWLIKOWSKA E. 2004 – Geotopes of the proposed Muskau Arch Geopark – inventory, classification and evaluation. Polish Geological Institute Special Papers, 13: 73-88.
  • KOŹMA J. (red.) 2005 – Park Mużakowski i atrakcje geoturystyczne okolic Łęknicy. Wyd. Chroma, Żary.
  • KOŹMA J. 2009 - Rezerwat geologiczno-krajobrazowy Kopalnia Babina w Łęknicy, [W:] Kupetz A., Kupetz M., Der Muskauer Faltenbogen. Wyd. Verlag Dr Freidrich Pfeil, München.
  • KOŹMA J. 2011 - Transgraniczny geopark Łuk Mużakowa. Przegląd Geologiczny, 59: 276-290.
  • KOŹMA J. (red.) 2012 - Europejski Geopark Łuk Mużakowa z trzech różnych stron. Wyd. Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa, Łęknica.
  • KUPETZ M. 1997 - Geologischer Bau und Genese der Stauchendermoräne Muskauer Faltenbogen. Brandenburgische Geowiss. Beitr., 4:2; 1-19, Kleinmachnow.
  • KUPETZ M. & KOŹMA J. 2008 - The transboundary geopark Muskau Arch. Przegląd Geologiczny, 56: 692-698.
  • URBAŃSKI K. 2007 – Łuk Mużakowa jako złożona struktura glacitektoniczna. Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, 134 (14): 179-190.

Jacek Koźma
Państwowy Instytut Geologiczny

Gdzie jechać?

contentmap_module

Banery geoturystyka

okienko muzeum3