A+ A A-

Trzęsienia ziemi związane z erupcjami wulkanów są znacznie słabsze od trzęsień tektonicznych; najsłabsze określane są jako wstrząsy sejsmiczne.

Ich przyczyną jest ruch magmy w kanale wulkanicznym, eksplozje w kraterze wulkanu oraz wylewy law bądź też procesy tektoniczne spowodowane przemieszczaniem się mas skalnych w wyniku intruzji magmy lub opróżnienia zbiornika magmowego. Hipocentra wulkanicznych trzęsień ziemi znajdują się zwykle na głębokości do 30 km (np. 15-20 km w czasie wybuchu meksykańskiego wulkanu Colima w 1994 r., 29 km w czasie erupcji wulkanu St. Helens w USA w 1998 r.); epicentra są usytuowane blisko centrum erupcji.

Magma przemieszczająca się wewnątrz wulkanu, wdziera się w szczeliny skał otaczających i rozsadza je, co powoduje trzęsienie ziemi i zmianę kształtu wulkanuMagma przemieszczająca się wewnątrz wulkanu, wdziera się w szczeliny skał otaczających i rozsadza je, co powoduje trzęsienie ziemi i zmianę kształtu wulkanu

Trzęsienia wywołane wznoszeniem się magmy w kanale poprzedzają erupcję o kilka godzin, dni lub nawet miesięcy, a także występują w jej pierwszych fazach. Trzęsienia te są zatem wskaźnikiem zbliżającej się erupcji i na ich podstawie przewidziano m.in. erupcję wulkanów St. Helens w 1980 r. i Pinatubo w 1991 r. Trzęsienia wulkanotektoniczne występują w różnym czasie po erupcjach, a ich następstwem mogą być osuwiska, lawiny gruzowe i lahary. W celu zapobiegania szkodom wyrządzanym zarówno przez te niekiedy dość silne trzęsienia, jak też towarzyszące im klęski, w budownictwie na obszarach zagrożonych stosuje się specjalne standardy.

 dr Elżbieta Jackowicz
Państwowy Instytut Geologiczny

Trzęsienia ziemi

Gdzie ziemia trzęsie się najczęściej…

Geograficzne rozmieszczenie epicentrów trzęsień ziemi pozwala na wydzielenie obszarów o różnej aktywności sejsmicznej: sejsmicznych, asejsmicznych i pensejsmicznych.

17-08-2012 Wyświetleń:6948 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Anatomia trzęsienia ziemi

Powierzchnię Ziemi przywykliśmy traktować jak stabilną opokę, której możemy w pełnić zaufać - wznosić na niej wielkie budynki, mosty, drogi...

17-08-2012 Wyświetleń:2699 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Dlaczego ziemia się trzęsie?

Wszystko przez te płyty! Ziemia składa się z kilku warstw, które charakteryzują się różnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Zewnętrzna, sztywna warstwa...

17-08-2012 Wyświetleń:7749 Trzęsienia ziemi Grzegorz Wróbel

Osuwiska

Formy osuwiskowe

Każde osuwisko powstaje w sposób indywidualny, zależny od budowy geologicznej podłoża, ukształtowania powierzchni terenu i warunków wodnych – stąd wielka...

17-05-2013 Wyświetleń:5477 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

Jak unikać zagrożeń osuwiskowych?

Obszary, na których występują osuwiska, powinny być całkowicie wyłączone z zabudowy lub zabudowa powinna być zdecydowanie ograniczona. Zasięg występowania osuwisk...

17-05-2013 Wyświetleń:4534 Osuwiska Jacek Rubinkiewicz

wulkany

Zmiany klimatu

Wyrzucenie do stratosfery olbrzymich ilości dwutlenku siarki, które następuje podczas erupcji silnie eksplozywnych, może doprowadzić do globalnego ochłodzenia klimatu na kilka lat oraz do uszczuplenia warstwy ozonowej.

18-04-2013 Wyświetleń:1420 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Tsunami

Około 5% ogółu tsunami jest wywołanych działalnością wulkaniczną lub jej bezpośrednimi skutkami, a ofiary wulkanicznych tsunami stanowią 16,9% ofiar tej działalności.

18-04-2013 Wyświetleń:2715 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz

Osuwiska i lawiny

Osuwiska wulkaniczne są olbrzymią masą skał i gleby spadającą, zsuwającą się gwałtownie lub spływającą po stoku wulkanu pod wpływem siły ciężkości.

18-04-2013 Wyświetleń:2329 Zagrożenia wulkaniczne Elżbieta Jackowicz