A+ A A-

Tu mała dygresja. Problem deficytu wodnego ośrodków miejskich dotyczy obecnie bardzo wielu miast na świecie, ale w historii rozwoju cywilizacyjnego świata nie jest to sytuacja nowa, a raczej jest to problem stary jak świat. Sprowadzanie wody dobrej jakościowo, nawet z bardzo odległych miejsc, stosowano już w czasach starożytnych wielkich cywilizacji Wschodu (np. w Babilonii, Asyrii, Egipcie i Persji), ale szczególnie dobrze znane są akwedukty z czasów imperium rzymskiego. Warto wspomnieć o najstarszym akwedukcie Rzymu Aqua Appia, czy czynnych do dziś Aqua Marcia i Aqua Virgo (obecnie Acqua Vergine, który doprowadza wodę m.in. do słynnej barokowej Fontanny di Trevi). Rzymianie budowali akwedukty również w odległych prowincjach – do najbardziej znanych należy świetnie zachowany do dziś Pont du Gard koło Nimes we Francji, jak również akwedukt Eifel na terenie Niemiec, który doprowadzał wodę do Kolonii z odległości 95 km czy kartagiński akwedukt Zaghouana o długości ponad 90 km.

akweduktAkwedukt Pont du Gard koło Nimes we Francji (źródło: Wikipedia)

Wracając do spraw krajowych należy zwrócić uwagę na fakt, że terytorialne przegrupowania ludności w ostatnich latach są przyczyną kurczenia się możliwości dostarczania wody do wielu polskich ośrodków miejskich, a już niemal powszechnie znane są problemy z zaopatrzeniem w wodę np. miast Górnego Śląska. Zjawisko to powoduje wyraźny wzrost zainteresowania lokalnych władz możliwościami pozyskania dodatkowych źródeł ujmowania wody, przy czym chodzi zazwyczaj o wody podziemne.

Wychodząc tym oczekiwaniom naprzeciw zespół hydrogeologów z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego opracował i opublikował w 2009 roku obszerną, dwutomową monografię dotyczącą występowania i możliwości wykorzystania wód podziemnych w rejonach 45 wybranych, dużych miast Polski. W publikacji tej na tle ogólnych danych dotyczących aktualnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę przedstawiono położenie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, głównych użytkowych poziomów wodonośnych, omówiono ich dostępność i wielkość zasobów, wydajność potencjalną studni, jak również wiele innych danych hydrogeologicznych, umożliwiających właściwe zaprojektowanie ujęć, które mogą być wykorzystane przez władze poszczególnych miast do rozbudowy istniejących systemów zaopatrzenia w wodę. Szczególnie ważnym elementem tego opracowania jest wskazanie obszarów, na których można usytuować nowe ujęcia wód podziemnych o dużej wydajności, mające znaczenie dla gospodarki wodnej pobliskich miast.

wody trójmiastaObszary perspektywiczne pod względem możliwości zaopatrzenia Trójmiasta w wody podziemne na tle warunków hydrogeologicznych (M. Lidzbarski, Wody podziemne wojewódzkich miast Polski, PIG 2007)

Publikacja ta jest adresowana głównie do administracji państwowej i samorządowej, hydrogeologów oraz osób i instytucji zajmujących się gospodarką wodną i szeroko rozumianą ochroną środowiska. Ponieważ nakład jest wyczerpany, a zainteresowanie duże, udostępniono ją na stronie internetowej Państwowej Służby Hydrogeologicznej.

dr Zbigniew Nowicki
Państwowy Instytut Geologiczny

 wody miast polski okladkaWody podziemne wojewódzkich miast Polskiwody miast wojewodzkich okladkaWody podziemne miast Polski. Miasta powyżej 50 000 mieszkańców

 

Kamienie szlachetne